Công đoạn in và máy in sản phẩm

Hệ thộng máy in sản phẩm đèn, bộ đèn, chấn lưu, tụ mồi....và khu in sản phẩm trước khi đóng gói của SLIGHTING

Được đăng vào

Viết bình luận