Chiếu sáng thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

                   Khu dân cư Đồng Bàn Than trong- thị trấn Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

                    Khu dân cư Đồng Bàn Than ngoài - Thị trấn Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

       Chiếu sáng đường liên huyện Vĩnh Tường nối thị trấn Thổ Tang với thị trấn Vĩnh Tường

Được đăng vào

Viết bình luận