Chiếu sáng Quảng trường Thị xã Phúc Yên Vĩnh Phúc

                                    ( Chiếu sáng Quảng trường trung tâm Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

Thị xã Phúc Yên là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.Đô thị Phúc Yên phát triển mạnh sau khi tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. Với sự quan tâm của tỉnh, với cơ chế thu hút đầu tư đúng đắn, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ... Phúc Yên đã trở thành địa chỉ hấp dẫn thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước; trong đó có những tập đoàn kinh tế nổi tiếng hàng đầu thế giới như Toyota, Honda... 

Được đăng vào

Viết bình luận