Chiếu sáng khu danh thắng Tây Thiên - Vĩnh Phúc

                            Mô hình cảnh quan sân hành lễ - Khu danh thắng Tây Thiên

                               Mô hình chiếu sáng sân hành lễ - Khu danh thắng Tây Thiên

                   Mô hình cột đèn chiếu sáng cần lắp 3 đèn - biểu trưng cho ngọn núi Tam Đảo

                                 Mô hình chiếu sáng trục hành lễ - Khu danh thắng Tây Thiên

Được đăng vào

Viết bình luận